fbpx

Register- och dataskyddsbeskrivning

REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679)
Upprättad 24.5.2018

1. Personuppgiftsansvarig
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, FO-nummer 0964080-5
Limonaadikuja 4
23800 Letala
Tfn (02) 856 526
tehdas@laitilan.com

2. Kontaktperson i registerärenden
Ekonomi- och personalansvarig Sari Ankelo, tfn (02) 8571 424
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Limonaadikuja 4
23800 Letala, tfn (02) 856 526

3. Registrets namn
Register över webbplatsens kontaktformulär

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är en rättslig grund för behandling av personuppgifter att personen gett sitt samtycke till behandlingen. Vi använder personliga uppgifter som lämnats via denna webbplats endast för det ändamål som uppgifterna har samlats för, som att hantera och upprätthålla kundrelationer, besvara reklamationer och skicka begärda tilläggsuppgifter.

5. Registrets innehåll

Följande uppgifter registreras: uppgifter som lämnats på kontaktformuläret (namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, postnummer och -anstalt) samt en uppgift om kontrollen av om personen är myndig (om personen är över eller under 18 år).

Uppgiften om kontrollen av åldern sparas för en dag. Övriga uppgifter förvaras i 12 månader i webbplatsens databas. Därefter förstörs uppgifterna automatiskt.

6. Källor som i regel används
De uppgifter som registreras kommer från kunderna via meddelanden som skickats in med kontaktformulär.

7. Personuppgifter som i regel lämnas ut samt översändning av personuppgifter till stater utanför EU eller EES
Uppgifter lämnas inte ut till andra. Den personuppgiftsansvarige översänder inte uppgifter till stater utanför EU eller EES.

8. Principer för skyddet av personuppgifter

Registret bildas i webbplatsens databas. Vid behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas på tillbörligt sätt. När registeruppgifter förvaras på internetservrar, sörjer vi för utrustningens fysiska och digitala informationssäkerhet. Den personuppgiftsansvarige ser till att registrerade uppgifter, behörigheterna till servrar och andra uppgifter som är avgörande med tanke på säkerheten för personuppgifterna behandlas konfidentiellt och endast av sådana arbetstagare vars arbetsbeskrivning behandlingen hör till.

Uppgifter som matats in på ett formulär förmedlas per e-post till den avdelning på fabriken som ansvarar för ärendet. Utsedda personer på avdelningen behandlar uppgifterna.

9. Rätt till insyn och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje registrerad person har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas till eller att bristfälliga uppgifter kompletteras.

Varje registrerad person har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas till eller att bristfälliga uppgifter kompletteras.

En person som vill kontrollera sina uppgifter eller yrka på rättelse av dem ska skicka en begäran om det per e-post till den personuppgiftsansvarige på adressen tehdas@laitilan.com. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som lägger fram en sådan begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom en månad.

10. Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära att egna personuppgifter tas bort från registret liksom även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifterna i vissa situationer.

Begäran ska skickas per e-post till den personuppgiftsansvarige på adressen tehdas@laitilan.com. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som lägger fram en sådan begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom en månad.