fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n tietosuoja-asetus GDPR (2016/679)
Laatimispvm 24.5.2018 (päiv. 5.3.2021)

1. Rekisterinpitäjä
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, y-tunnus 0964080-5
Limonaadikuja 4
23800 Laitila
Puh. (02) 856 526
tehdas@laitilan.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Talous- ja henkilöstöhallintovastaava Sari Ankelo, puh. (02) 8571 424
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Limonaadikuja 4
23800 Laitila, puh (02) 856 526

3. Rekisterin nimi
Verkkovierailurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Käytämme tämän sivuston kautta annettua henkilökohtaista tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tieto on kerätty, kuten asiakassuhteiden hoitoa ja ylläpitoa, reklamaatioihin vastaamista ja pyydettyjen lisätietojen lähettämistä varten.

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen.

Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.
Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhteydenottolomakkeella annettavat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka) sekä täysi-ikäisyyden tarkistamiseen liittyvä tieto (onko henkilö yli vai alle 18 vuotias).

Iän tarkastukseen liittyvä tieto tallentuu yhden päivän ajaksi. Muita tietoja säilytetään verkkosivuston tietokannassa 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään automaattisesti.

6. Oikeutetun edun peruste
Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset sekä siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta.
Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään

10. Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
• vierailijan IP-osoite
• vierailun ajankohta
• selatut sivut ja sivujen katseluajat
• vierailijan selain

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.
Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka
tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.
Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads
Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome- selaimen lisäosalla.
Sivustolla voi olla videoita, jotka on linkitetty YouTubeen. YouTube-videopalvelun evästekäytäntö: https://policies.google.com/privacy?hl=en (Googlen vakioehdot).

FACEBOOK PIXEL
Pikselitageja voidaan jakaa sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka tukevat suoraan myynninedistämistoimiamme ja Internet-sivujen kehittämistä. Kolmannet osapuolet, mukaan lukien Facebook, voivat esimerkiksi mainoksiemme tehokkuuden mittaamiseksi käyttää evästeitä,
jäljitteitä tai muita tallennustekniikoita kerätäkseen tai saadakseen Internet- sivuilta ja muualta Internetistä tietoa, ja tätä tietoa ne voivat käyttää myös omien alustojensa mittaamispalveluissa sekä kohdemainonnassa.

Jos et halua sallia kolmansien osapuolten tietojen keräämistä ja käyttöä kohdemainontaa varten, voit kieltää sen menemällä näihin osoitteisiin: http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.eu/.

Facebookin tietojenkäyttöpolitiikka: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
Voit lopettaa näiden kolmansien osapuolten mainosevästeiden käytön osoitteessa http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.

12. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen.
Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

14. Rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

15. Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

17. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.