fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n tietosuoja-asetus GDPR (2016/679)
Laatimispvm 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, y-tunnus 0964080-5
Limonaadikuja 4
23800 Laitila
Puh. (02) 856 526
tehdas@laitilan.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Talous- ja henkilöstöhallintovastaava Sari Ankelo, puh. (02) 8571 424
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Limonaadikuja 4
23800 Laitila, puh (02) 856 526

3. Rekisterin nimi
Verkkosivun yhteydenottolomakerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Käytämme tämän sivuston kautta annettua henkilökohtaista tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tieto on kerätty, kuten asiakassuhteiden hoitoa ja ylläpitoa, reklamaatioihin vastaamista ja pyydettyjen lisätietojen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhteydenottolomakkeella annettavat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka) sekä täysi-ikäisyyden tarkistamiseen liittyvä tieto (onko henkilö yli vai alle 18 vuotias).

Iän tarkastukseen liittyvä tieto tallentuu yhden päivän ajaksi. Muita tietoja säilytetään verkkosivuston tietokannassa 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään automaattisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset sekä siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Rekisteri muodostuu verkkosivuston tietokantaan. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Lomakkeelle tallennetut tiedot välittyvät sähköpostitse tehtaalla ko. asioista vastaavalle osastolle, jossa tietoa käsittelevät siihen nimetyt henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ja hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.