fbpx

YHTIÖKOKOUS 10.5.2022 JA SITÄ KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT

Aika:                    10.5.2022 klo 11.00, ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 10.00

Paikka:                 Ravintola Louhenlinna, Kusnintie 95, 23800 Laitila

ILMOITTAUTUMINEN

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy suhtautuu koronaviruspandemiaan edelleen vakavasti ja siksi tänäkin vuonna turvaudumme poikkeusjärjestelyihin varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseksi ja niiden henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, joiden on välttämätöntä olla läsnä kokouksessa. Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan lakisääteisen varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen terveysturvallisesti, yhtiön ja sen osakkaiden oikeuksien turvaaminen sekä ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy kehottaa osakkeenomistajia harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

Edellä olevasta kehotuksesta huolimatta kokoukseen joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä saapuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan tulostaan perjantaina 6.5.2022 mennessä numeroon 02-856 526 tai sähköpostitse osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Varsinainen ilmoittautuminen sekä läsnä- ja edustettuna olevien toteaminen tapahtuu kokoustiloissa klo 10.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä päätetään yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään tähän liittyvine yhtiöjärjestysmuutoksineen ja yhtiön hallitukselle annettavine valtuutuksineen. Arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevat yleiset ohjeet osakkeenomistajalle ovat tämän kutsun liitteenä. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se Turun Sanomat -lehdessä määräajassa sekä yhtiön kotisivuilla. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus ovat yhtiön osakkaiden luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.laitilan.com vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskennan valvojat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ääniluettelon vahvistaminen
4. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat asiamiehelleen (osakkeenomistaja Rami Aarikka) luovuttamansa valtakirjan mukaan kohtien 5–6 ja kohtien 8–12 osalta ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle ja äänestävänsä seuraavasti:

– Kohdassa 5 tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta.
– Kohdassa 6 hallituksen voitonjakoa sekä voitonjaon maksuaikaa koskevan esityksen hyväksymisen puolesta.
– Kohdan 8 osalta, että kokouspalkkioina hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 12.000,00 euroa, varapuheenjohtajalle 11.000,00 euroa ja jäsenelle 9.000,00 euroa toimikaudelta. Tilintarkastajalle maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan verohallinnon kulloinkin vahvistaman yleisen ohjeen mukaan.
– Kohdan 9 osalta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).
– Kohdan 10 osalta, että hallitukseen valittaisiin vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen nykyisistä jäsenistä Jon Granström, Totti Salko, Anne-Maria Antola-Pilppula, Jean Karavokyros, Rami Aarikka sekä uusina jäseninä Lauri Sipponen ja Pete Pokkinen.
– Kohdan 11 osalta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Ville Anttila ja varatilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirta.
– Kohdassa 12 hallituksen ehdotuksen puolesta.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätös toimenpiteistä tilikauden tuloksen ja voitonjaon suhteen

Hallituksen esitys:

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 10.169.529,74 euroa, josta tilikauden voitto on 3.214.804,01 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään osakeyhtiölain tarkoittama maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle seuraavaa:

– osinkoa jaetaan 0,50 (edellisvuonna 0,35) euroa osakkeelta kullekin ulkona olevalle 5.125.092 osakkeelle eli yhteensä 2.562.546,00 (1.793.782,20) euroa.

– osingonjakoon käytettävät varat koostuvat tilikauden voitosta 3.214.804,01 euroa.

Hallitus esittää, että osinko 0,50 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä torstaina 12.5.2022 on merkitty yhtiön osake- ja osakasrekisteriin.

Yhtiökokouksen päättämän osingon maksu toteutetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän 1.537.527,60 euroa (0,30 euroa/osake) maksu aloitetaan maanantaina 16.5.2022 ja toisen erän 1.025.018,40 euroa (0,20 euroa/osake) maksu aloitetaan torstaina 4.8.2022. Osinko suoritetaan osakkeenomistajan pankkitilille edellytyksin, että pankkitili, henkilötunnus ja osakkeita omistavasta yhtiöstä Y-tunnus on asianmukaisesti ilmoitettu yhtiölle

7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
10. Valitaan hallituksen jäsenet
11. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
12. Päätetään yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään, tähän liittyvästä yhtiön hallitukselle annettavasta valtuutuksesta sekä yhtiöjärjestyksen muutoksista

                    Hallitus ehdottaa, että:

a. Yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään.
b. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään.
c. Yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan seuraavaan muotoon:

”Sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille joko postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla kokouskutsu vähintään yhdessä Lounais-Suomen talousalueen päälehdessä sekä yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsussa on mainittava viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen.”

                     Nykyinen muoto:

”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko postittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka osakkeenomistaja on yhtiön osakeluetteloon ilmoittanut tai julkaisemalla kokouskutsu vähintään yhdessä Lounais-Suomen talousalueen päälehdessä sekä yhtiön kotisivuilla.”

d. Yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava määräys yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään:

11§ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.”

13. Kokouksen päättäminen                                         

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY 

Hallitus