fbpx

YHTIÖKOKOUS 13.4.2021 JA SITÄ KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT

Aika:                    13.4.2021 klo 11.00, ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 10.00

Paikka:                 Ravintola Louhenlinna, Kusnintie 95, 23800 Laitila

ILMOITTAUTUMINEN

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy suhtautuu koronaviruspandemiaan hyvin vakavasti ja siksi olemme ryhtyneet useisiin poikkeusjärjestelyihin varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseksi ja niiden henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, joiden on välttämätöntä olla läsnä kokouksessa. Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan lakisääteisen varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen terveysturvallisuutta koskevien tartuntatautilain 58 §:n määräysten mukaisesti, yhtiön ja sen osakkaiden oikeuksien turvaaminen sekä ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

Kokoukseen ei tule osallistua henkilökohtaisesti, mikäli osallistujalla on lieviäkin koronavirukseen liittyviä oireita.

Osakkeenomistaja on oikeutettu osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttämään siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Edellä mainitut kokouksen terveysturvallisuuden varmistamista koskevat määräykset huomioiden yhtiö pyytää ilmoittamaan mahdollisen asiamiehen käytöstä etukäteen jäljempänä todettujen, kokoukseen ilmoittautumista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 50 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokouksessa tehtyjä ehdotuksia jäljempänä tässä yhtiökokouskutsussa kerrotulla tavalla.

Yhtiön hallituksen jäsenet ovat paikalla vain välttämättömiltä osin.

Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.

Yhtiökokouksessa kiinnitetään erityistä huomiota riittävien turvavälien pitämiseen ja käsihygieniaan. Kokoukseen osallistuvia pyydetään kuitenkin oma-aloitteisesti huolehtimaan varotoimista koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Kokoukseen osallistuvilla on maskipakko.

Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua.

Edellä olevasta kehotuksesta huolimatta kokoukseen joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä saapuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan tulostaan torstaihin 8.4.2021 mennessä numeroon 02-856 526 tai sähköpostitse osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Varsinainen ilmoittautuminen sekä läsnä- ja edustettuna olevien toteaminen tapahtuu kokoustiloissa klo 10.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat ja päätetään valtuutuksesta hallitukselle toimeenpanna maksullinen tai maksuton suunnattu osakeanti ja luovuttaa yhtiön omistamia omia osakkeita. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se Turun Sanomat -lehdessä määräajassa sekä yhtiön kotisivuilla. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus, ovat yhtiön osakkaiden luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.laitilan.com vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2. Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskennan valvojat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ääniluettelon vahvistaminen

4. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat asiamiehelleen (osakkeenomistaja Rami Aarikka) luovuttamansa valtakirjan mukaan kohtien 5–6 ja kohtien 8-12 osalta ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle ja äänestävänsä seuraavasti:

  • Kohdassa 5 tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta.
  • Kohdassa 6 hallituksen voitonjakoa sekä voitonjaon maksuaikaa koskevan esityksen hyväksymisen puolesta.
  • Kohdan 8 osalta, että kokouspalkkioina hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 12.000,00 euroa, varapuheenjohtajalle 11.000,00 euroa ja jäsenelle 9.000,00 euroa toimikaudelta. Tilintarkastajalle maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan verohallinnon kulloinkin vahvistaman yleisen ohjeen mukaan.
  • Kohdan 9 osalta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).
  • Kohdan 10 osalta, että hallitukseen valittaisiin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Jon Granström, Totti Salko, Anne-Maria Antola-Pilppula, Jean Karavokyros, Rami Aarikka, Jukka Peltola sekä Lauri Sipponen.
  • Kohdan 11 osalta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Ville Anttila ja varatilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirta.
  • Kohdassa 12 hallituksen ehdotuksen puolesta.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätös toimenpiteistä tilikauden tuloksen ja voitonjaon suhteen

Hallituksen esitys:

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 8.748.507,93 euroa, josta tilikauden voitto on 2.301.048,93 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään osakeyhtiölain tarkoittama maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle seuraavaa:

– osinkoa jaetaan 0,35 (edellisvuonna 0,20) euroa osakkeelta kullekin ulkona olevalle 5.125.092 osakkeelle eli yhteensä 1.793.782,20 (1.025.018,40) euroa.

– osingonjakoon käytettävät varat koostuvat tilikauden voitosta 2.301.048,93 euroa.

Hallitus esittää, että osinko 0,35 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä torstaina 15.4.2021 on merkitty yhtiön osake- ja osakasrekisteriin.

Yhtiökokouksen päättämän osingon maksu toteutetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän 922.516,56 euroa (0,18 euroa/osake) maksu aloitetaan tiistaina 20.4.2021 ja toisen erän 871.265,64 euroa (0,17 euroa/osake) maksu aloitetaan keskiviikkona 1.9.2021. Osinko suoritetaan osakkeenomistajan pankkitilille edellytyksin, että pankkitili, henkilötunnus ja osakkeita omistavasta yhtiöstä Y-tunnus on asianmukaisesti ilmoitettu yhtiölle.

7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

9.   Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10. Valitaan hallituksen jäsenet

11. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

12. Valtuutus hallitukselle maksullisen tai maksuttoman osakeannin järjestämiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaen aikaisemman käyttämättä olevan valtuutuksen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 768.870 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 714 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Mikäli antivaltuutus tulee kokonaisuudessaan käytetyksi, edustavat osakeannin 768.870 osaketta 15,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Uusien osakkeiden mahdollinen merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava hinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten kuin hallitus siitä päättää. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin ja omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen voimassaolo alkaa valtuutuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin ja päättyy 13.4.2022.

13. Kokouksen päättäminen                                         

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY 

Hallitus