fbpx

YHTIÖKOKOUS 16.6.2020 JA SITÄ KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT

Aika:                   16.6.2020 klo 11.00, ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 10.00
Paikka:                Ravintola Louhenlinna, Kusnintie 95, 23800 Laitila

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajiemme ja henkilöstömme terveys on meille ensisijaisen tärkeää. Yhtiökokous toteutetaan vain siinä tapauksessa, että se pystytään järjestämään viranomaisten määräämissä osallistumisrajoissa.

Minimoidaksemme korona-pandemian aiheuttamat sosiaalisiin kontakteihin liittyvät terveysriskit, toivomme kokoukseen riittävän pientä osallistujamäärää. Pyydämme osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä, jotta yhtiökokous voidaan järjestää. Lakisääteisen varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut ja muun muassa mahdollistaa päätöksen hallituksen osingonjakoehdotuksesta.

Osakkeenomistaja on oikeutettu osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttämään siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Viranomaisten määräämät osallistumisrajoitukset huomioiden yhtiö pyytää ilmoittamaan mahdollisen asiamiehen käytöstä etukäteen jäljempänä todettujen, kokoukseen ilmoittautumista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksessa ei tule olemaan tänä vuonna tarjoilua.

Edellä olevasta kehotuksesta huolimatta kokoukseen joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä saapuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan tulostaan torstaina 11.6.2020 mennessä numeroon 02-856 526 tai sähköpostitse osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Varsinainen ilmoittautuminen sekä läsnä- ja edustettuna olevien toteaminen tapahtuu kokoustiloissa klo 10.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat ja päätetään valtuutuksesta hallitukselle toimeenpanna maksullinen tai maksuton suunnattu osakeanti ja luovuttaa yhtiön omistamia omia osakkeita. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se Turun Sanomat -lehdessä määräajassa sekä yhtiön kotisivuilla. Vuosikertomus sisältäen hallituksen puheenjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.laitilan.com kokouspäivästä lähtien.

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2. Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskennan valvojat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ääniluettelon vahvistaminen

4. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätös toimenpiteistä tilikauden tuloksen ja voitonjaon suhteen

 • Hallituksen esitys:
  Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 7.472.477,40 euroa, josta tilikauden voitto on 874.357,20 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään osakeyhtiölain tarkoittama maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavaa:
  – osinkoa jaetaan 0,20 (edellisvuonna 0,40) euroa osakkeelta kullekin ulkona olevalle 5.125.092 osakkeelle eli yhteensä 1.025.018,40 (2.050.036,80) euroa.
  – osingonjakoon käytettävät varat koostuvat tilikauden voitosta 874.357,20 euroa sekä edellisten tilikausien voittovaroista 150.661,20 euroa.
  Hallitus esittää, että osinko 0,20 euroa / osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä torstaina 18.6.2020 on merkitty yhtiön osake- ja osakasrekisteriin.
  Yhtiökokouksen päättämän osingon maksu toteutetaan kahdessa yhtä suuressa 512.509,20 euron erässä. Osingon ensimmäisen erän maksu aloitetaan tiistaina 23.6.2020 ja toisen erän maksu aloitetaan tiistaina 1.9.2020.

  Osinko suoritetaan osakkeenomistajan pankkitilille edellytyksin, että pankkitili, henkilötunnus ja osakkeita omistavasta yhtiöstä Y-tunnus on asianmukaisesti ilmoitettu yhtiölle.

7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 • Kohtien 8 – 11 osalta yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle,
 • 8. että kokouspalkkioina hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 12000 euroa, varapuheenjohtajalle 11000 euroa ja jäsenelle 9000 euroa toimikaudelta. Tilintarkastajalle maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan verohallinnon kulloinkin vahvistaman yleisen ohjeen mukaan.
 • 9. että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7)
 • 10. että hallitukseen valittaisiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat jäsenet: Jon Granström, Totti Salko, Anne-Maria Antola-Pilppula, Jean Karavokyros, Rami Aarikka, Jukka Peltola sekä uutena Lauri Sipponen.
 • 11. että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaan KHT Ville Anttila ja varatilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirta.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

9.   Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10. Valitaan hallituksen jäsenet

11. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

12. Valtuutus hallitukselle maksullisen tai maksuttoman osakeannin järjestämiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen

 • Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaen aikaisemman käyttämättä olevan valtuutuksen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 768.870 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 714 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Mikäli antivaltuutus tulee kokonaisuudessaan käytetyksi, edustavat osakeannin 768.870 osaketta 15,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Uusien osakkeiden mahdollinen merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava hinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten kuin hallitus siitä päättää. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin ja omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen voimassaolo alkaa valtuutuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin ja päättyy 16.6.2021.
       

13. Kokouksen päättäminen                                     

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY 
Hallitus