fbpx

Kutsu Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.4.2016

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika:                 Torstaina 14.4.2016 klo 11.00, ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 10.00

Paikka:              Laitilan kaupungintalo / valtuustosali, Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Ilmoittautuminen

Kokoukseen saapuvia pyydetään ilmoittamaan tulostaan 11.4.2016 mennessä numeroon 02-856 526 tai sähköpostitse osoitteeseen tehdas@laitilan.com. Varsinainen ilmoittautuminen sekä läsnä- ja edustettuna olevien toteaminen tapahtuu kokoustiloissa klo 10.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat ja päätetään valtuutuksesta hallitukselle toimeenpanna maksullinen tai maksuton suunnattu osakeanti ja luovuttaa yhtiön omistamia omia osakkeita. Kutsu toimitetaan myös julkaisemalla se Turun Sanomat -lehdessä määräajassa sekä yhtiön kotisivuilla. Vuosikertomus sisältäen toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen jaetaan yhtiökokouksessa.

Esityslista

1.  Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2.  Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskennan valvojat

3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ääniluettelon vahvistaminen

4.  Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

5.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.  Päätös toimenpiteistä tilikauden tuloksen ja voitonjaon suhteen

Hallituksen esitys: Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 9.784.657,85 euroa (9.430.357,35), josta tilikauden voitto on 1.379.318,90 euroa (1.427.895,88). Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään osakeyhtiölain tarkoittama maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

– osinkoa jaetaan 0,20 (edellisvuonna 0,20) euroa osakkeelta kullekin ulkona olevalle 5.125.092 osakkeelle eli yhteensä 1.025.018,40 (1.025.018,40) euroa

– tilikauden voitosta jätetään jakokelpoiseen omaan pääomaan 354.300,50 (402.877,48) euroa.

Hallitus esittää, että osinko maksetaan osakkaalle joka täsmäyspäivänä tiistaina 19.4.2016 on merkitty yhtiön osake- ja osakasrekisteriin. Yhtiökokouksen päättämän osingon maksu aloitetaan torstaina 21.4.2016 alkaen osakkeenomistajan pankkitilille edellytyksin, että pankkitili, sotu-tunnus ja osakkeita omistavasta yhtiöstä Y-tunnus on asianmukaisesti ilmoitettu yhtiölle.

7.   Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

8.   Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen jäsenet

10. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

11. Valtuutus hallitukselle maksullisen tai maksuttoman osakeannin järjestämiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaen aikaisemman käyttämättä olevan valtuutuksen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 768.870 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 714 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Mikäli antivaltuutus tulee kokonaisuudessaan käytetyksi, edustavat osakeannin 768.870 osaketta 15,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Uusien osakkeiden mahdollinen merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava hinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten kuin hallitus siitä päättää. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin ja omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen voimassaolo alkaa valtuutuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin ja päättyy 14.4.2017.

12. Kokouksen päättäminen

LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY

Hallitus