Etusivu Juomat Nyt Yhteys Yritys Televisio Laitilan kiekko
LAITILAN JUOMAT - Laadultaan parhaat

HENKILÖTIETOLAIN (22.4.1999/523) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Y-tunnus: 0964080-5

Osoite: Limonaadikuja 4, 23800 LAITILA

Puh: (02) 856 526

Rekisterinpitäjän edustaja: Rami Aarikka

Sähköposti: tehdas (at) laitilan.com

2. Rekisterin nimi

 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän tuottamien palveluiden kautta Laitilan asiakkaille tapahtuva asiakassuhteiden ylläpitäminen, hoitaminen, kehittäminen, informaation jakaminen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sekä toimittaminen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailuiden järjestäminen ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön tunnistamiseen, asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei palvelun käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista. Lisäksi rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää palveluiden käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin. 

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella sen mukaan millaista käyttäjän toimesta tapahtuva palveluiden käyttö on.

Palvelun käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot, yritys tai yhteisö, asiakkuuteen liittyvät tiedot asiakkaan mielenkiinnon kohteet, kuten makutottumukset ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja: kansalaisuus, syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, asuinmaa, palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä, sekä muut palvelun käyttäjän itsestään antamat profilointitiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä ja sekä kerätä, että päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä, kuten Facebook -sivujen  kautta saadusta rekisteristä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä vastaavista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi, ellei palvelun käyttäjä ole erikseen kieltänyt tätä.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on Käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavilla tavoilla:

- Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

- Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.

YRITYS